Tagאור לגויים

לא מחסלים קהילה!

ל

בשונה מאבותיו, בכל מקום שאליו הגיע מציב יעקב אבינו אבן, קובע עובדות ומניח יסודות לבית היהודי. כדי שנהיה 'אור לגויים', עלינו להציב יתדות בכל מקום בעולם ולהיות שם דוגמה לכל עמי הארץ.

למה מברכים על האש במוצאי שבת?

ל

נרות-שבת, נר הבדלה, נרות בית הכנסת ונר נשמה – ביהדות שמור מקום נכבד לאור, ואנו מצווים להיות 'אור לגויים'. כי תפקידנו כיהודים הוא להאיר את העולם באור רוחני באמצעות דוגמה חיה ומאירה.

לעשירים כולם מקשיבים

ל

היהדות מזהה את כוחו של הכסף לשדרג את היכולות הרוחניות של האדם ולא מסתייגת ממנו. מאז ימי אברהם, ייעד אלוקים את עם-ישראל להיות אור לגויים, ולאדם בעל ממון - כוח השפעה רב.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline