Tagאמונה בה’

כיצד משכנעים את העולם?

כ

מבין כל המנהיגים היהודיים, דווקא משה רבנו והרמב"ם הם המפורסמים ביותר בעולם הלא-יהודי. שניהם עסקו בהנחלת האמונה בה' לכל באי עולם, עם שיטות מיוחדות, מתאימות לרוח התקופה. על החובה היהודית כלפי העולם.

כל יהודי מלך

כ

מהו שורש שנאת המצרים ליהודים? רעיון חדש, של אמונה בא-ל אחד שלא ניתן לחוש בו ולראותו מוציא מהמצרים שנאה טהורה. בזכותו, ניצלים היהודים מהתבוללות ושומרים על שלימות-העם.
משה יוצא מארמון פרעה ופוגש את אחיו לראשונה, והמילים הראשונות ששומע הם: "מי שמך?". העם היהודי מעולם לא הכפיף את עצמו לבשר-ודם, ועד היום אינו מסוגל לקבל מרות. זה סוד כוחו של העם היהודי: לא ניתן לשלוט בו באמת.

חיפוש

תגיות: