Tagדוגמה חיה

מי חינך אותם?

מ

משלחת של זקני ישראל יוצאת לארמון פרעה כדי לבקש רחמים על עמם. בדרכם פוגשים במראות זוועתיים ונמלטים בחרדה. נותרים שני אחים שמוכנים גם למות למען אחיהם האומללים. מי הם ההורים שגידלו אותם, וכיצד נטעו בהם תכונות אציליות אלו.

“הוא היה אומר…”

&

השבוע אנו מתחילים לומר פרקי אבות בכל שבת. רוב דברי המוסר במסכת אינם חדשים ומקוריים וניתן להעלותן על הדעת. ייחודה של מסכת אבות הוא בכך שאותם חכמים היוו דוגמא חיה כשקיימו בעצמם את דרישתם עוד לפני שהטיפו לאחרים.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline