Tagניצול הכוחות

למקסם את הברכה הייחודית שלנו

ל

רבקה חוששת שאת ההבטחות של ה' לאברהם על עתיד העם היהודי יעניק יצחק לעשיו, ופועלת שיעקב יקבלם במקומו. כשהתברר שיצחק לא התכוון לכך, יעקב יוצא ל'לוע הארי': לפגוש בעשו ולהשיב לו את הברכות ה'גנובות'.
המסר: לכל אחד כישרון ייחודי, שהוענק מאת ה'. עלינו לנצלו כראוי!

חיפוש

תגיות: