Tagפסח

לוקחים פסק זמן

ל

בחג הפסח נאסר עלינו לאכול חמץ, אולם בבית-המקדש זהו איסור כללי המקיף את כל ימי השנה, למעט מספר חריגים. על גאווה שלילית וחיובית.

תולדות הכתב היהודי

ת

בנסיבות מיוחדות, ידעו חכמי ישראל לעשות צעדים משמעותיים כדי להרחיק מהעם השפעות שליליות של אומות זרות. תנועת החסידות חדשה את הדרך להשפיע בצורה חיובית, החגים היהודיים הם הערובה הטובה ביותר לשמר את הייחודיות של עם ישראל.

הבהלה לנדבת הזהב

ה

בני ישראל הנלהבים מנדבים במהירות שיא את הזהב למשכן, שנועד לכפר על חטא העגל. גם את הסגידה לעגל הזהב המודרני ניתן לתקן באמצעות מתן צדקה למטרות נעלות.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline