Tagשבע מצוות בני נח

כיצד משכנעים את העולם?

כ

מבין כל המנהיגים היהודיים, דווקא משה רבנו והרמב"ם הם המפורסמים ביותר בעולם הלא-יהודי. שניהם עסקו בהנחלת האמונה בה' לכל באי עולם, עם שיטות מיוחדות, מתאימות לרוח התקופה. על החובה היהודית כלפי העולם.

חיפוש

תגיות: