Tagברית מילה

אנרגיה צעירה

א

'נעשה ונשמע' הוא משפט אלמותי ומכונן שנצרב בנפש היהודית לאורך הדורות. מהי התפנית שאירעה בה' סיון שהכינה את הקרקע להכרזה כה משמעותית?

‘יתומי אוכברג’

&

יהודי אחד נוטל יוזמה אישית ומציל 183 יתומים במזרח אירופה, כנגד הכללים והסדרים המקובלים. את הכוח לכך אנו שואבים מאברהם אבינו שמל את עצמו ברית בגיל 99. מבלי לעצור להתייעצויות ודיונים.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline